Casper Andreasen

Partner, advokat (H)

Primære arbejdsområder

Strafferet
Immaterialret
Procedure

 

Profil

Casper Andreasen er advokat med møderet for Højesteret og er partner i Nyborg & Rørdam. Han har i en lang årrække beskæftiget sig indgående med strafferet – både som forsvarer og som underviser i faget ved Københavns Universitet. Casper har derfor både praktisk og teoretisk et indgående kendskab til området.

Casper beskæftiger sig med alle sager inden for den klassiske strafferet. Desuden har han en betydelig erfaring med sager om økonomisk kriminalitet, herunder sager om momskarruseller, insider- og kursmanipulationssager samt større bedragerikomplekser. Senest har Casper medvirket som forsvarer i bl.a. Se & Hør-sagen, Parken-sagen, ATEA-komplekset samt virket som bisidder i Tibetkommissionen.

I kraft af sin brede praktiske erfaring med straffesager er Casper et godt bud på en forsvarer, der med juridisk og menneskelig  indsigt kan styre dig gennem et sagsforløb – lige fra en sigtelse til sagens endelige afslutning. Casper har stor erfaring i procedure og har ført sager ved alle landets domstole og EU-domstolen.

Ved siden af sit arbejde som forsvarer har Casper gennem mange år rådgivet både foreninger og enkeltpersoner om ophavsret. Casper arbejder én gang om ugen i Det Juridiske Sekretariat i Lautrupsgade, der er fælles juridisk sekretariat for de tre komponistforeninger, DJBFA, DPA og DKF. Casper har gennem dette arbejde oparbejdet en meget høj specialviden inden for rådgivning af musikere og andre ophavsmænd. Casper har med stor succes ført en række principielle sager om ophavsret.

 

Medlemskaber og tillidshverv

 • Medlem af Strafferetsudvalget 2017-
 • Landsforeningen af forsvarsadvokater
 • ECBA (European Criminal Bar Association)
 • Foreningen for entertainment- og medieret
 • Medlem af bestyrelsen i Natasjas mindefond
 • Medlem af Foreningen Højesteretsskranken
 • Suppleant i DBU’s Appelinstans

 

Referencer

U 2017.62H Landsrettens kendelse afsagt i en straffesag om at henvise et krav om erstatning mod de tiltalte til civilt søgsmål kunne ikke kæres.

U 2016.1145/1H Tillægsstraf blev nedsat, idet by- og landsretten havde anvendt reglerne forkert.

U 2014.1584Ø Erstatning for uberettiget frihedsberøvelse forhøjelse med 50 %, hvilket var mere end “standardtaksten”.

U 2013.477H Ikke grundlag for varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen, men alene af hensynet til flugtrisikoen.

U 2013.821H Straffen for røveri nedsat fra 5 år til 1½ års fængsel, da der ikke var tale om et egentligt hjemmerøveri.

TfK 2013.604/3Ø Frifindelse for overtrædelse af våbenlovgivningen på grund af manglende tilregnelse

TfK 2012.1050 Tidligere borgmester straffet med 30 dages fængsel for overtrædelse af straffelovens §§ 152 og 155.

U 2011.1758H Betingelserne for varetægtsfængsling var ikke opfyldt.

U 2008.77Ø Forspil til salmemelodi var omfattet af ophavsretten til salmemelodien.

TfK 2008.736Ø Pædagog, der bed elev i fingeren, straffri i medfør af straffelovens § 13, stk. 2.

TfK 2008.64Ø Lærer havde ikke anvendt magt i ufornødent omfang over for to elever, hvorfor han blev frifundet for vold efter straffelovens § 244.

TfK 2005.747/2Ø Erstatning til journalist i forbindelse med anholdelsen under udførelse af arbejde.

Dette er kun et uddrag af de offentliggjorte sager, som Casper har ført. Herudover kan nævnes:

Københavns Byrets dom af 2. marts 2011 – tiltalte frifundet for momsunddragelse til en samlet værdi af kr. 63 mio. (momskarrusel).

Københavns Byrets dom af 25. januar 2012 – tiltalte frifundet for momsunddragelse til an samlet værdi af kr. 1,4 mio.

Århus’ Byrets dom af 20. januar 2012 – komponister tilkendt kr. 100.000 i erstatning for politisk partis uberettigede brug af musikværk.

Københavns Byrets dom af 17. december 2012 – komponist tilkendt kr. 50.000 i erstatning for politisk partis uberettigede brug af musikværk.

Retten i Roskildes dom af 19. august 2013 – tiltalte frifundet for en skatte- og momsunddragelse til en samlet værdi af kr. 12,2 mio.

Østre Landsrets dom af 8. februar 2017 - sagsøgte frifundet for SKAT’s civile erstatningskrav på 10 mio. kr.

Sag C-203/99 – Henning Vedfald mod Aarhus Amtskommune – præjudiciel afgørelse vedrørende produktansvar, hvor Casper med stor succes procederede sagen ved EF-Domstolen.

 

Udgivelser

 • Medforfatter til ”Personlighedsret” (2007).
 • Desuden har Casper skrevet flere artikler om kreditering i relevante fagblade.
CV
Født 1973
Advokatbeskikkelse 2002
Møderet for Højesteret 2007

 • 2010: Partner, Nyborg & Rørdam Advokatfirma
 • 1999 – 2010: Ansat i Nyborg & Rørdam Advokatfirma


Uddannelse
 • 1999: Cand.jur., Aarhus Universitet
 • 1997-1999: Stud. jur. hos Advokatfirmaet Uffe Baller, Aarhus


Undervisning
 • 2007 - 2013 : Undervisningsassistent i strafferet på Københavns Universitet


Sprog: Engelsk

33 38 70 15
28 10 96 37
ca@nrlaw.dk
Sekretær: Janni Trinhammer (jtr@nrlaw.dk)
Download vCard