Parent purchase still possible in
the company tax scheme

Print Friendly, PDF & Email

En politisk aftale bebudede allerede i december 2019, at forældrekøb i virksomhedsskatteordningen (VSO) mv. skulle “afskaffes”. Det sker ikke. Her i slutningen af november 2020 er et lovforslag fremsat. Forældrekøb i VSO “afskaffes” ikke, og forældre vil fortsat – under VSO og som eneste virksomhed herunder – kunne købe fast ejendom og udleje denne til deres børn. Købet af en forældrekøbslejlighed kan dermed være med til at videreføre en erhvervsvirksomhed, hvorved en skattepligtig person vil kunne opretholde sin VSO.

Forslaget går ud på at fjerne visse skattefordele ved forældrekøb i VSO. Indgrebene finder kun anvendelse, hvis ejendommen lejes ud til beboelse til nærtstående.

 • Den skattemæssige værdi af renteudgifterne af ejendommens gæld bliver nedsat til ca. 33 %, hvorimod man tidligere kunne opnå en skattemæssig værdi på ca. 56 %.
 • Kapitalafkastgrundlaget i virksomhedsordningen reduceres med forskellen mellem værdien af ejendommen og en andel af gælden i virksomhedsordningen. Tiltaget sikrer, at der ikke længere kan opnås kapitalafkast til beskatning som kapitalindkomst af ejendommens “friværdi”.

Med en forældrekøbsejendom i en VSO vil der derfor fortsat være adgang til at opspare overskud til foreløbig beskatning på 22 %/reinvestering af positiv avance (minus 22 % skat) i anden virksomhed mv.

Eksempel: Fradragsværdien af private renteudgifter nedsættes fra ca. 56 % til ca. 33 %.

 • Ejendommens anskaffelsessum (EA): 3 mio. kr.
 • Samlede aktiver i virksomhedsordningen (SA): 20 mio. kr.
 • Ejendommens værdi af de samlede aktiver (EA/SA*100): 15 %
 • Samlet gæld i virksomhedsordningen (SG): 10 mio. kr.
 • Gældsandel (SG/100*15): 1,5 mio. kr.
 • Rentekorrektionssats, jf. virksomhedsskattelovens § 9 a (R): 3 %
 • Beregnet rentekorrektion (1,5 mio. kr./100*R): 45.000 kr.

DOG: Rentekorrektionsbeløbet skal højest kunne udgøre en andel af virksomhedens nettorenteudgifter, der kan anses for at vedrøre ejendommen, der er stillet til rådighed for den relevante personkreds.

 • Samlede faktiske nettoudgifter i virksomhedsordningen (NR): 200.000 kr.
 • Ejendommens værdi af de samlede aktiver: 15 %
 • Andel af virksomhedens faktiske nettorenteudgifter, som kan henføres til ejendommen (NR/100*15): 30.000 kr.
 • Beregnet rentekorrektion: 45.000 kr.

DERFOR: I ovennævnte eksempel vil der derfor alene skulle opgives en rentekor-rektion på 30.000 kr. i forbindelse med indgivelse af oplysningsskemaet.

Efter lovforslaget skal indgrebet have virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere, og det vil sige, at ændringerne vil ramme både eksisterende køb og nye køb i 2021 på samme måde.

For yderligere information og rådgivning kontakt advokat Henriette la Cour/ hlc@nrlaw.dk.

Dette nyhedsbrev kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Nyborg & Rørdam Advokatfirma påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af nyhedsbrevet. Dette gælder, uanset om skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller af øvrige forhold, der relaterer sig til nyhedsbrevet.

Andre nyhedsartikler

Se alle

New decision from the Supreme Court on trademarks –
Thansen’s use of OUTTREK did not
infringe Trek’s trademark rights
On 4 October 2023 the Danish Supreme Court rendered the final decision in the long-lasting dispute between the US based Trek Bicycle Corporation and the Danish retailer T. Hansen Gruppen…
Parent purchase still possible in
the company tax scheme
En politisk aftale bebudede allerede i december 2019, at forældrekøb i virksomhedsskatteordningen (VSO) mv. skulle “afskaffes”. Det sker ikke. Her i slutningen af november 2020 er et lovforslag fremsat. Forældrekøb…