Immaterial- og medieret

Se vores advokater

Immaterial- og medieret

Vi bistår kunstnere og andre rettighedshavere samt deres organisationer vedrørende udnyttelse, beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder i relation til dansk lovgivning og EU-regulering. Flere af vores advokater har særlig ekspertise på dette område og er i stand til at give en samlet og tværgående rådgivning i immaterial- og medieretlige spørgsmål. Vi rådgiver desuden om radio- og TV-virksomhed, IPTV, medieansvarsloven mv.

Vores bistand omfatter blandt andet:

  • Forhandling og indgåelse af kontrakter og overenskomster for rettighedshavere og disses organisationer
  • Førelse af retssager, voldgiftssager og sager ved Ophavsretslicensnævnet
  • Beskyttelse og registrering af varemærker og domænenavne i Danmark og udlandet
  • Forhandling og indgåelse af aftaler vedrørende udnyttelse af rettigheder inden for det teknologiske innovationsmiljø, herunder forsknings- og udviklingskontrakter
  • Rettighedsspørgsmål vedrørende internettet, herunder vedrørende brugen af domænenavne
  • Administration og forvaltning af ophavsrettigheder for boer

Erik Nyborg

Partner, advokat (H)

David Neutzsky-Wulff

Partner, advokat (H)

Johan Leonhard

Partner, advokat (L)

Janne Glæsel

Partner, advokat (H)

Vi rådgiver indenfor

Privatret

Forsvar

Viden & Aktuelt

Se alle

Fantomskatten og iværksætterskatten afskaffes i et nyt iværksætterudspil
Regeringen præsenterede den 21. juni 2024 et iværksætterudspil. Udspillet medfører nogle væsentlige ændringer for iværksættere, herunder en lempet beskatning.   Fantomskatten bortfalder reelt ved udskydelse af skattebetalinger i forbindelse med…
Regeringens erhvervspakke
Den 20. juni 2024 lancerede regeringen sit udspil ”Et stærkere erhvervsliv”, hvori der er flere konkrete skattetiltag. Det er 4 konkrete forslag, der kan få stor betydning for danske virksomheder,…
Nye regler i selskabsloven skal forhindre, at personer, der er frakendt retten til at være ledelsesmedlem i et andet EU/EØS-land, kan registreres som ledelses-medlem i et dansk kapitalselskab
Efter gældende regler kan danske domstole frakende personer retten til at være ledelsesmedlem. Bestemmelserne følger af henholdsvis straffeloven og konkursloven, men tager ikke højde for personer, der er frakendt retten…
Danmark og Sverige reviderer den fælles Øresundsaftale om bl.a. beskatning af danske og svenske pendlere og deres pensioner. Det er målsætningen, at de nye regler træder i kraft fra 2025.
Et par nedslagspunkter: Gældende regler for pendlere – ensretning mellem privat- og offentligt ansatte Privatansatte pendlere, der har hjemmearbejde, bliver beskattet fuldt ud i det land, hvor arbejdsgiveren er hjemmehørende,…
Nyborg & Rørdam bidrager til guide om databeskyttelse
  Advokaterne Janne Glæsel, Janie C. Nielsen og Johan Leonhard har skrevet et kapitel om de danske databeskyttelsesregler i den internationale engelske guide fra Chambers and Partners. I kapitlet gennemgås…
Personskattereformen er vedtaget
Personskattereformen - herunder top-topskat - er vedtaget Folketinget vedtog den 16. maj 2024 den nye personskattereform, som bygger på en politisk aftale fra 14. december 2023. De første ændringer vil…
Etablering af whistleblowerordning
Fra den 17. december 2023 skal alle private danske virksomheder med 50 eller flere ansatte have implementeret en whistleblowerordning. De nærmere krav til whistleblowerordningen fremgår af den danske whistleblowerlov. Whistleblowerloven…
Ny afgørelse fra Højesteret om opgørelse af sagsværdi og -omkostninger
Den 1. september 2023 afsagde Højesteret kendelse i en kæresag, der omhandlede opgørelse af sagsværdien og sagsomkostningerne i en sag om eksklusion fra en andelsboligforening. Afgørelsen giver et principielt indblik…
Ny afgørelse fra Højesteret om varemærker –
Thansen’s brug af OUTTREK krænkede
ikke Trek’s varemærkerettigheder
Højesteret har den 4. oktober 2023 afsagt endelig dom i den langvarige tvist mellem det amerikanske cykelfirma Trek Bicycle Corporation og danske T. Hansen Gruppen A/S om varemærkerne ”TREK” og…
Ny praksis i Erhvervsstyrelsen: Straksafgørelse af anmeldelser af fusioner og spaltninger
Fremover vil der ikke være manuel sagsbehandling, når en fusion eller spaltning anmeldes til registrering ved Erhvervsstyrelsen. Sagsbe-handlingstiden for fusioner og spaltninger har indtil indførelsen af straksafgørelser været 6-8 uger,…
Nyborg & Rørdam bidrager til Advokatrådets GDPR-styregruppe
  Advokatrådet har nedsat en GDPR-styregruppe, der skal se nærmere på gode råd og vejledning til advokaters efterlevelse af databeskyttelsesreglerne. Advokat Johan Leonhard fra Nyborg & Rørdam er netop blevet…
EU-Domstolen gør anonymiseret datadeling lettere
Overordnet om sagens principielle spørgsmål I en nylig afgørelse fra 26. april 2023 (T-557/20) har EU-Domstolen (Retten i Første Instans) behandlet en sag om deling af data mellem to organisationer…
Selskabslovens nye regler om selskabers grænseoverskridende
omdannelser, fusioner og spaltninger (”grænseoverskridende transaktioner”)
Den 2. marts 2023 vedtog Folketinget et lovforslag til ændring af selskabsloven om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger. Der er tale om implementering af det såkaldte ”ændringsdirektiv”1 i dansk…
Nye regler i selskabsloven om
selskabers grænseoverskridende transaktioner
Nye regler om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (”grænseoverskridende transaktioner”) Der er den 25. januar 2023 fremsat et lovforslag til ændring af selskabsloven om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og…
DAC7: Udvidet indberetningspligt
for operatører af digitale platforme
Fra den 1. januar 2023 skal operatører af digitale platforme indberette oplysninger om sælgere og udlejere og de indtægter, som genereres på digitale platforme, når der er tale om formidling…
Ny frist for indberetning af årsrapporter
til Erhvervsstyrelsen
Fremover vil fristen for indberetning af årsrapporten være 6 måneder fra regnskabsårets slutning. En ændring i årsregnskabsloven betyder, at fristen for indberetning af årsrapport udskydes for virksomheder i regnskabsklasse B…
Aktielønsordninger under “lup”
Flere og flere virksomheder etablerer incitamentsordninger i form af aktielønsordninger af forskellig art, fordi det er med til at knytte medarbejderne tættere til virksomheden og kan være nødvendigt/befordrende for vækstmulighederne.…
Forældrekøb stadig muligt i
virksomhedsskatteordningen
En politisk aftale bebudede allerede i december 2019, at forældrekøb i virksomhedsskatteordningen (VSO) mv. skulle “afskaffes”. Det sker ikke. Her i slutningen af november 2020 er et lovforslag fremsat. Forældrekøb…