Forretningsbetingelser

Medmindre andet aftales skriftligt, er disse forretningsbetingelser gældende for opgaver, som klienten anmoder Nyborg & Rørdam Advokatfirma P/S om at udføre efter den 1. juni 2015.

 

Alle advokater hos Nyborg & Rørdam er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

1. Modtagelse af sagen

 • I overensstemmelse med Nyborg & Rørdams regler og fastlagte interne procedurer for belysning af eventuelle interessekonflikter foretager vi i forbindelse med oprettelsen af sagen en sikring af, at der ikke består interessekonflikt eller foreligger inhabilitet.
 • Nyborg & Rørdam er undergivet bestemmelserne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og har derfor udarbejdet interne regler herom. Vi har i den forbindelse pligt til at indhente identitetsoplysninger fra nye klienter.

2. Udførelse af sagen

 • Nyborg & Rørdam udfører alle sager i overensstemmelse med retsplejelovens regler om udøvelse af advokatvirksomhed samt anden relevant lovgivning. Herudover behandles alle sager i overensstemmelse med Advokatrådets etiske regler.
 • I forbrugerforhold bekræfter vi skriftligt opgaven i hovedtræk.
 • Ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til det skriftlige materiale, som vi leverer til klienten i forbindelse mod sagen, tilhører Nyborg & Rørdam, medmindre andet aftales med klienten. Klienten får således alene de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale i sædvanligt omfang.

3. Afregning

 • Nyborg & Rørdam fastsætter salæret for en opgave med udgangspunkt i den interesse sagen repræsenterer for klienten, ansvaret forbundet med opgaven, kompleksiteten af opgaven, arbejdets art og omfang samt værdien af de leverede ydelser for klienten. Der tages endvidere hensyn til eventuelt tidspres forbundet med opgaven, graden af specialistviden og det opnåede resultat.
 • I forbrugerforhold vil klienten modtage oplysning om det anslåede salær eller beregningsmåden, inden opgaven påbegyndes. I andre forhold gives oplysningerne efter aftale.
 • Nødvendige omkostninger og udlæg, som afholdes af Nyborg & Rørdam i forbindelse med en sag, betales af klienten ud over salæret. Som eksempel på sådanne omkostninger kan nævnes rimelige rejse- og opholdsudgifter, rets- og tinglysningsafgifter, gebyrer, translatører, større kopierings- og forsendelsesudgifter m.v. Nyborg & Rørdam er berettiget til forudbetaling af de udlæg, som afholdes som led i behandlingen af sagen.
 • Hvis der er tale om løbende bistand, er vi i nogle tilfælde indstillet på at indgå særlige honoraraftaler. Dette kan f.eks. være aktuelt i forbindelse med en aftale om, at vi stiller en advokat til rådighed på klientens virksomhed en dag om ugen til at yde juridisk bistand.
 • Vi kan opkræve et depositum for sagens omkostninger, før arbejdet igangsættes.

4. Betalingsbetingelser

 • Nyborg & Rørdam fakturerer som udgangspunkt klienten med aftalte tidsintervaller, eller når en sag afsluttes. Vi er dog altid berettiget til at acontoafregne længerevarende sager.
 • Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling er Nyborg & Rørdam berettiget til at opkræve renter i henhold til rentelovens til enhver tid gældende regler. Salær tillægges moms i henhold til momslovgivningen.

5. Forvaltning af klientmidler

 • Beløb, som indbetales til Nyborg & Rørdam, indsættes på klientkonti og forvaltes og forrentes af Nyborg & Rørdam i henhold til Advokatsamfundets regler.
 • Klienten accepterer, at Nyborg & Rørdam, jf. hvidvasklovens bestemmelser, er berettiget til på forespørgsel fra banken at udlevere identitetsoplysninger til denne.
 • Klienten gøres udtrykkeligt opmærksom på, at indskudsgarantiordningen også gælder for de midler, klienten har indestående på klientbankkonto hos Nyborg & Rørdam.
  Indskydergarantiordningen indebærer, at den enkelte klient maksimalt kan få dækket EUR 100.000 af samtlige de indskud, klienten (brutto) har i det pengeinstitut, der bliver nødlidende. Indestående på klientkonto hos Nyborg & Rørdam i det pågældende pengeinstitut medregnes i de EUR 100.000.
 • Klienten accepterer, at klientkonto oprettes i Danske Bank, og Nyborg & Rørdam er ikke ansvarlig for, om Danske Bank måtte blive nødlidende.

Firmaets klientkonto er i Danske Bank reg.nr. 3001 konto nr. 3154 079 041.
IBAN nr. : DK 76 3000 3154 079 041
SWIFT-BIC: DABADKKK

6. Fortrolighed og insiderhandel

 • Nyborg & Rørdam er forpligtet til at behandle alle oplysninger, som ikke i forvejen er offentligt tilgængelige, som fortrolige. Samtlige ansatte i Nyborg & Rørdam er pålagt tavshedspligt, og der er etableret særlige sikkerhedsprocedurer i relation til håndtering af fortrolige oplysninger og materiale.
 • Alle i Nyborg & Rørdam er omfattet af gældende lovgivning vedrørende forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og gældende restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer. Nyborg & Rørdam har etableret et internt regelsæt og procedurer til forebyggelse af insiderhandel.

7. Ansvar, ansvarsbegrænsning og ansvarsdækning

 • Nyborg & Rørdam er ansvarlig for den bistand, som ydes til klienten, i henhold til dansk rets almindelige regler.
 • Ansvaret for den ydede bistand er for såvel Nyborg & Rørdam som dets partnere og ansatte begrænset til summen af det beløb, som dækkes af vores ansvarsforsikring. Nyborg & Rørdam er ansvarsforsikret og har stillet lovpligtig garanti gennem Tryg Forsikring A/S med en maksimal samlet dækning på 100 mio. kr. pr. år. Der kan tegnes særskilt dækning for et højere beløb, såfremt den konkrete opgave gør dette nødvendigt.
 • Nyborg & Rørdams og dets partneres og ansattes ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. eller andre former for indirekte tab.
 • Nyborg & Rørdam og dets partnere og ansatte er ikke ansvarlige for bistand, der ydes af andre rådgivere, som vi har henvist til, og hæfter ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører eller andre samarbejdspartnere, som Nyborg & Rørdam efter aftale med klienten har overladt udførelse af en opgave eller en del af en opgave til.

8. Klageadgang

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte den sagsansvarlige partner.

Nyborg & Rørdam er underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager. Klienten kan indbringe klager over vores rådgivning og honorar til Advokatnævnet efter de herom gældende regler.

Advokatnævnets kontaktoplysninger:
Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

9.Lovvalg og værneting

 • Eventuelle tvister mellem Nyborg & Rørdam og en klient afgøres i henhold til dansk ret, og tvister kan alene indbringes for Københavns byret i første instans.