Forretningsbetingelser
Nyborg & Rørdam Advokatfirma P/S

Medmindre andet aftales skriftligt, er disse forretningsbetingelser gældende for opgaver, som klienten anmoder Nyborg & Rørdam Advokatfirma P/S (”Nyborg & Rørdam”) om at udføre.

Alle advokater hos Nyborg & Rørdam er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet.

1. Modtagelse af sagen og hvidvask

I overensstemmelse med Nyborg & Rørdams regler og fastlagte interne procedurer for belysning af eventuelle interessekonflikter foretager vi i forbindelse med oprettelsen af sagen en sikring af, at der ikke består interessekonflikt eller foreligger inhabilitet.

Nyborg & Rørdam er undergivet bestemmelserne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (”hvidvaskloven”). Nyborg & Rørdam har i den forbindelse pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger fra klienter og reelle ejere i visse sagstyper.

Herudover indhenter Nyborg & Rørdam generelt ved opstart af ethvert klientforhold de legitimationsoplysninger, som Nyborg & Rørdam måtte finde nødvendige med henblik på at opnå det nødvendige klientkendskab.

2. Udførelse af sagen

Nyborg & Rørdam udfører alle sager i overensstemmelse med retsplejelovens regler om udøvelse af advokatvirksomhed samt anden relevant lovgivning. Herudover behandles alle sager i overensstemmelse med Advokatrådets etiske regler.

Det nærmere omfang og formål med opgaven fastsættes i Aftalen med klienten om juridisk bistand fra Nyborg & Rørdam.

Når vi yder rådgivning til vores klienter, modtager vi en række oplysninger, dokumenter og andet materiale fra klienten eller andre i forbindelse med sagen. Dette materiale opbevarer vi på en digital og/eller en fysisk sag. Du kan læse mere om vores opbevaring og behandling af personoplysninger i pkt. 5 nedenfor.

Ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til det skriftlige materiale, som vi leverer til klienten i forbindelse mod sagen, tilhører Nyborg & Rørdam, medmindre andet aftales med klienten. Klienten får således alene de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale i sædvanligt omfang.

3. Afregning

Nyborg & Rørdam fastsætter salæret for en opgave med udgangspunkt i den interesse, sagen repræsenterer for klienten, ansvaret forbundet med opgaven, kompleksiteten af opgaven, arbejdets art og omfang samt værdien af de leverede ydelser for klienten. Der tages endvidere hensyn til eventuelt tidspres forbundet med opgaven, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

I forbrugerforhold vil klienten modtage oplysning om det anslåede salær eller beregningsmåden, inden opgaven påbegyndes. I andre forhold gives oplysningerne efter aftale.

Nødvendige omkostninger og udlæg, som afholdes af Nyborg & Rørdam i forbindelse med en sag, betales af klienten ud over salæret. Som eksempel på sådanne omkostninger kan nævnes rimelige rejse- og opholdsudgifter, rets- og tinglysningsafgifter, gebyrer, translatørudgifter, større kopierings- og forsendelsesudgifter mv. Nyborg & Rørdam er berettiget til forudbetaling af de udlæg, der afholdes som led i behandlingen af sagen.

Hvis der er tale om løbende bistand, er vi i nogle tilfælde indstillet på at indgå særlige honoraraftaler. Dette kan f.eks. være aktuelt i forbindelse med en aftale om, at vi stiller en advokat til rådighed på klientens virksomhed en dag om ugen til at yde juridisk bistand.

Vi kan opkræve et depositum for sagens omkostninger, før arbejdet igangsættes.

4. Betalingsbetingelser

Nyborg & Rørdam fakturerer som udgangspunkt klienten med aftalte tidsintervaller, eller når en sag afsluttes. Vi er dog altid berettiget til at acontoafregne længerevarende sager.

Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling er Nyborg & Rørdam berettiget til at opkræve renter i henhold til rentelovens til enhver tid gældende regler. Salær tillægges moms i henhold til momslovgivningen.

5. Personoplysninger

Som en del af vores rådgivning modtager og behandler Nyborg & Rørdam personoplysninger om den enkelte klient og dennes eventuelle reelle ejere. Vi kan modtage personoplysninger fra klienten selv eller fra andre, herunder fra en modpart, andre rådgivere, myndigheder, domstole eller andre tredjeparter.

Nyborg & Rørdams behandling af personoplysninger sker alene i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi indsamler og behandler således alene personoplysninger i det omfang, det efter vores vurdering er nødvendigt som led i sagsbehandlingen og i overensstemmelse med de formål og det retsgrundlag, som er fastsat i Aftalen med klienten om juridisk bistand fra Nyborg & Rørdam.

Vi har høje standarder for sikkerhed i forbindelse med behandling og beskyttelse af personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores sikkerhedsstandarder.

I Nyborg & Rørdams politik for behandling af personoplysninger, der er tilgængelige her, har vi nærmere beskrevet, hvordan og hvilke personoplysninger vi behandler om vores klienter, formålet med behandlingen samt hvor længe vi opbevarer personoplysninger mv.

6. Forvaltning af klientmidler

Beløb, som indbetales til Nyborg & Rørdam, indsættes på klientkonti og forvaltes og forrentes af Nyborg & Rørdam i henhold til Advokatsamfundets regler.

Klienten gøres udtrykkeligt opmærksom på, at indskydergarantiordningen også gælder for de midler, klienten har indestående på klientbankkonti hos Nyborg & Rørdam.

Indskydergarantiordningen indebærer, at den enkelte klient maksimalt kan få dækket EUR 100.000 af samtlige de indskud, klienten (brutto) har i det pengeinstitut, der bliver nødlidende. Indestående på klientkonto hos Nyborg & Rørdam i det pågældende pengeinstitut medregnes i de EUR 100.000.

Klienten accepterer, at klientkonti oprettes i Danske Bank, og Nyborg & Rørdam er ikke ansvarlig for, om Danske Bank måtte blive nødlidende.

Nyborg & Rørdams generelle klientkonto i Danske Bank er:

Reg.nr. 3001 konto nr. 3154 079 041
IBAN nr.: DK 76 3000 3154 079 041
SWIFT-BIC: DABADKKK

Klienten accepterer ved accept af Aftalen om juridisk rådgivning fra Nyborg & Rørdam og disse forretningsbetingelser, at Nyborg & Rørdam er berettiget til på forespørgsel fra Dansk Bank at udlevere identitetsoplysninger om klienten og dennes reelle ejere til Danske Bank med henblik på bankens opfyldelse af hvidvasklovens krav om identifikation af de reelle ejere af indeståendet på Nyborg & Rørdams generelle klientkonto eller særskilte klientkonti oprettet af Nyborg & Rørdam vedrørende klienten.

7. Fortrolighed og insiderhandel

Nyborg & Rørdam er forpligtet til at behandle alle oplysninger, som ikke i forvejen er offentligt tilgængelige, som fortrolige. Samtlige ansatte i Nyborg & Rørdam er pålagt tavshedspligt, og der er etableret særlige sikkerhedsprocedurer i relation til håndtering af fortrolige oplysninger og materiale.

Alle i Nyborg & Rørdam er omfattet af gældende lovgivning vedrørende forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og gældende restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer. Nyborg & Rørdam har etableret et internt regelsæt og procedurer til forebyggelse af insiderhandel.

8. Ansvar, ansvarsbegrænsning og ansvarsdækning

Nyborg & Rørdam er ansvarlig for den bistand, som ydes til klienten, i henhold til dansk rets almindelige regler.

Ansvaret for den ydede bistand er for såvel Nyborg & Rørdam som dets partnere og ansatte begrænset til summen af det beløb, som dækkes af vores ansvarsforsikring. Nyborg & Rørdam er ansvarsforsikret og har stillet lovpligtig garanti gennem HDI Global Specialty Danmark, dansk filial af HDI Global Specialty SE, Tyskland, med en maksimal samlet dækning på 100 mio. kr. pr. år. Der kan tegnes særskilt dækning for et højere beløb, såfremt den konkrete opgave gør dette nødvendigt.

Nyborg & Rørdams og dets partneres og ansattes ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. eller andre former for indirekte tab.

Nyborg & Rørdam og dets partnere og ansatte er ikke ansvarlige for bistand, der ydes af andre rådgivere, som vi har henvist til, og hæfter ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører eller andre samarbejdspartnere, som Nyborg & Rørdam efter aftale med klienten har overladt udførelse af en opgave eller en del af en opgave til.

9. Klageadgang

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte den sagsansvarlige partner.

Nyborg & Rørdam er underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager. Klienten kan indbringe klager over vores rådgivning og honorar til Advokatnævnet efter de herom gældende regler.

Advokatnævnets kontaktoplysninger:
Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
E-mail: postkasse@advokatnaevnet.dk
https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/

10. Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister mellem Nyborg & Rørdam og en klient afgøres i henhold til dansk ret, og tvister kan alene indbringes for Københavns byret i første instans.