Hanne Rahbæk

Partner, advokat (H)

Print Friendly, PDF & Email

Profil

Hanne Rahbæk er specialiseret i behandling af retssager og har i mange år navnlig arbejdet med straffesager. Hanne har fra sin tid i Justitsministeriet arbejdet med straffesager som anklager og hos Rigsadvokaten. Hanne har også været dommerfuldmægtig og kender derfor indgående til overvejelser hos politi, anklagemyndighed og domstolene.

Hos Hanne får du altid klar besked om styrker og svagheder i din sag. De fleste ved, at frifindelse ikke altid er en mulighed. En god rådgivning skal derfor få dig som klient bedst muligt gennem straffesagen fra den første afhøring hos politiet til endelig afgørelse af sagen.

Hanne beskæftiger sig med alle slags straffesager og har varetaget flere større sager om økonomisk kriminalitet, herunder inden for skattelovgivningen. Når lovgivningen bliver lidt mere vanskelig, eller hvis flere regelsæt støder sammen, er Hanne et godt bud på en forsvarer. Det gælder f.eks. straffesager om lægeansvar eller særlovgivningen i øvrigt samt sager, hvor f.eks. forvaltningsloven, har betydning. Hanne Rahbæk har fungeret som bisidder i en række undersøgelseskommissioner og var assisterende udspørger i Instrukskommissionen.

Gennem mange år har Hanne været medlem af lovforberedende udvalg inden for strafferetten og strafferetsplejen, ligesom hun har bidraget til bøger om strafferetlige emner.

Som Storm P skrev: ”Det bedste er naturligvis en god samvittighed og det næstbedste er en god sagfører.”

CV

Født 1964
Advokatbeskikkelse 1994
Møderet for Højesteret 2003

2004 – : Partner, Nyborg & Rørdam Advokatfirma
1996 – 2004: Ansat i Nyborg & Rørdam Advokatfirma
1995 – 1996: Ansat i Justitsministeriets departement med bibeskæftigelse hos Nyborg & Rørdam Advokatfirma
1993 – 1995: Dommerfuldmægtig ved Retten i Nykøbing Falster
1990 – 1993: Ansat i Justitsministeriets departement med bibeskæftigelse hos Københavns Politi og hos Rigsadvokaturen

Uddannelse
1990:
Cand.jur., Københavns Universitet

Undervisning
2016:
Straffeprocessuelle kurser for advokater”
2009: Undervist på seminar i Hanoi, ”Adversarial Court Procedures in Practice”
2008: Undersøgelser om etablering af et nationalt advokatsamfund I Vietnam
Tidligere undervist på Københavns Universitet i strafferet og proces

Medlemskaber og tillidshverv

 • Advokatsamfundet
 • Landsforeningen af forsvarsadvokater
 • Højesteretsskranken
 • Foreningen af procedureadvokater
 • European Criminal Bar Association (ECBA)
 • Medlem af Den Særlige Klageret (1. februar 2015 -)
 • Medlem af Straffelovrådet (2019 -)
 • Medlem af Strafferetsplejeudvalget (2004 -)
 • Medlem af bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening (2022-)
 • Medlem af bestyrelsen for Landsforeningen af Forsvarsadvokater (2017 -)
 • Medlem af bestyrelsen for Københavns Advokatforening (2007-2012)
 • Medlem af Advokatrådet (2007-2011)
 • Medlem af Criminal Law Committee under CCBE (2007-2011)
 • Medlem af Advokatrådets strafferetsudvalg (2007-2017)

Referencer

Dette er kun et uddrag af de offentliggjorte sager, som Hanne har ført:

U.2022.4837Ø Indskrænkning af virksomhedsområdet til at virke som læge

U.2022.1830H om tortgodtgørelse i sag om voldtægt

TfK.2022.12Ø Sosu-assistent frifundet for at hensætte respiratorpatient i hjælpeløs tilstand

U.2022.8Ø Fodboldfans frifundet for røveri, da der ikke var bevis for forsæt til tilegnelse af trøjer fra modstanderhold

TfK.2021.696Ø Ikke beslaglæggelse hos sigtet, der havde indgået forlig med Skattestyrelsen i forbindelse med sag om udbytteskat

U.2019.4267H Hjælp til selvmord

U.2019.336V Fotojournalist frifundet. Spørgsmål om opretholdelse af politiets påbud

U.2018.2073H (Svendborg-sagen) Læge frifundet for at have udvist grov forsømmelse

TfK2018.2191H Uagtsomt manddrab under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden. Spørgsmål om udvisning

U2017.1701Ø Transfer pricing. Indsendelse af dokumentation for priser anvendt i koncerninterne transaktioner

U.2017.911H Undersøgelseskommissionen. Adgang til valg af bisidder

U.2016.2773H Advokats overholdelse af tavshedspligt

TfK2015.777 Skyldnersvig mv. i Stones Invest. 3 års fængsel til tidligere direktør

U.2014.2177V Frifindelse for kursmanipulation (Sparekassen Himmerland)

U.2014.1928Ø Politiets efterforskningsskridt “atelieroptagelse” skal foretages efter retsplejeloven

U.2014.1918Ø Dommer inhabil og byretsdom ophævet og hjemvist (Udløber af Stones Invest)

TfK.2013.415Ø Mandatsvig og dokumentfalsk, 130 mio. kr., 4 år og 6 mdr. (Tidligere direktør i Gate Gourmet).

Litteratur

 • Medforfatter til “Kommenteret Straffelov – Almindelig del. 12. udgave, 2023
 • Medforfatter til ”Kommenteret Straffelov – Speciel del, 12. udgave, 2022
 • Bidrag til “Proceduren”, 4. udgave, 2019 (red. Pernille Backhausen m.fl.)
 • Bidrag til “Forbrydelser”, 3. udgave, 2018 (red. Jørn Vestergaard)

Vores advokater

Vores advokater er klar til at hjælpe dig

Se alle vores advokater