Cookie-politik

For English click here

Vi bruger cookies på www.nrlaw.dk for at kunne levere den bedst mulige service til brugerne af vores hjemmeside. I denne cookiepolitik kan du læse, hvordan vi håndterer brugen af cookies.
Vi indsamler via cookies personoplysninger om brugen af vores hjemmeside www.nrlaw.dk, herunder om besøgendes IP-adresser. Formålet med behandlingen af personoplysninger er målrettet kommunikation med vores klienter og andre brugere samt afvikling af driften af hjemmesiden, så den fungerer problemfrit og løbende opdateres. Vi udarbejder også statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af hjemmesiden.

 

Ejer- og kontaktoplysninger:
Nyborg & Rørdam Advokatfirma P/S
Store Kongensgade 77
1264 København K
CVR-nr.: 35471197
privacy@nrlaw.dk

Hvad er en cookie?
En cookie er en datafil, som en hjemmeside gemmer på dit it-udstyr, for eksempel PC, tablet og smartphone. Formålet er at genkende it-udstyret og dermed observere, hvordan du bruger hjemmesiden. En cookie er en passiv fil, der ikke kan indsamle de oplysninger, der er på dit it-udstyr, eller sprede it-udstyrsvirus og andre skadelige programmer.

Nogle cookies gemmes kun på dit it-udstyr, så længe du har din browser åben, såkaldte sessionscookies. Andre cookies gemmes på dit it-udstyr i et længere tidsrum, såkaldte persistente/vedvarende cookies. Når du vender tilbage til en hjemmeside, bliver cookien typisk fornyet helt automatisk.
Ofte gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden. Det kan være cookies med almindeligt indhold, men også analyseværktøjer og indlejrede kommentarfelter.

Accept af cookies
Hvis du klikker på ”Acceptér”, eller hvis du klikker videre til en ny side uden at tage stilling til cookies, sættes der cookies på dit it-udstyr, og meddelelsen på forsiden forsvinder. Næste gang du besøger hjemmesiden med samme browser, vil du ikke blive spurgt, om du vil acceptere cookies, og der vil forsat blive sat cookies.

Hvis du klikker på ”Acceptér ikke”, sættes der ikke cookies. Der sættes kun en cookie, som husker, at du ikke ønsker, at der sættes cookies. Såfremt du slet ikke ønsker cookies på dit it-udstyr, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal i så fald være opmærksom på, at der kan være elementer, der ikke fungerer på hjemmesiden, se yderligere nedenfor. Du har altid mulighed for at ændre dine indstillinger for cookies.

Cookies på www.nrlaw.dk
På www.nrlaw.dk bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores brugere benytter hjemmesiden, så vi kan forbedre den. De oplysninger, vi indsamler, er anonyme og kan ikke spores til navngivne brugere.

Vi bruger følgende typer cookies på www.nrlaw.dk:
Førstepartscookies
www.nrlaw.dk sætter som førstepart tre slags cookies, der enten udløber, når du lukker browseren, eller når der er gået ét døgn siden dit sidste besøg på hjemmesiden. De har til formål at:

 • Genkende dit it-udstyr.
 • Huske dit sprogvalg.
 • Registrere det tidsrum, du er på hjemmesiden.
 • Identificere dine http-forespørgsler, når du bevæger dig rundt på www.nrlaw.dk.

Vi sætter også som førstepart en slags vedvarende cookie, der lagres mellem 30 dage og to år. Den registrerer:

 • Hvor mange gange, du har besøgt hjemmesiden.
 • Hvor lang tid, du opholder sig på hjemmesiden.
 • Om du kommer til hjemmesiden via søgemaskine, søgeord eller link.
 • Om du er en ny eller tilbagevendende bruger af hjemmesiden.

Tredjepartscookies
www.nrlaw.dk anvender endvidere tredjepartscookies.

Vi bruger Google Analytics til at måle trafikken. Personoplysningerne overføres normalt til en server tilhørende Google Inc. i USA og opbevares der. Google Inc. har forpligtet sig til at overholde de såkaldte “EU-U.S. Privacy Shield”-principper og dermed overholde Databeskyttelsesforordningen.
Du kan gøre indsigelse mod Google Analytics’ indsamling af personoplysninger ved at installere en browser add-on, som du kan downloade under linket: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browser add-on meddeler Google Analytics, at der ikke må sendes data og informationer vedrørende besøgende på vores hjemmeside.
Hvordan fjerner eller undgår du cookies?
Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr. Hvis du bruger PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].
Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, kan du følge disse link, alt efter hvilken browser du bruger:

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Safari
 • Flash cookies

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

 • Link til bekendtgørelse https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279
 • Link til vejledning https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146417

Behandling af personoplysninger
Anvendelsen af cookies er behandling af personoplysninger. Anvendelsen skal derfor leve op til Databeskyttelsesforordningen. Retsgrundlaget for vores behandling er dit samtykke, jf. forordningens artikel 6, stk. 1 (a).
Hvis Nyborg & Rørdam har registreret dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • Ret til at få urigtige oplysninger ændret
 • Ret til at modsætte dig behandlingen
 • Ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger
 • Ret til at modtage de personoplysninger, du har afgivet i et almindeligt maskinlæsbart format
 • Ret til i særlige tilfælde at få personoplysninger slettet før tidspunktet for vores gennerelle sletning
 • Ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på privacy@nrlaw.dk eller telefonnr.: +45 33 12 45 40.

Du kan klage over Nyborg & Rørdams behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Læs mere på www.Datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af vores hjemmeside i vores persondatapolitik på www.nrlaw.dk.

Liste over cookies på www.nrlaw.dk

 • Name: PHPSESSID
 • Name: _ga
 • Name: _gat
 • Name: _icl_current_language
 • Name: wp-settings-1
 • Name: wp-settings-time-1

 

 

COOKIE POLICY

We use cookies on www.nrlaw.dk in order to provide the best possible service to the users of our website. In our Cookie Policy you can read how we handle the use of cookies.
Through cookies we collect personal data regarding the use of our website www.nrlaw.dk, including the IP addresses of visitors. The purpose of the processing of personal data is aimed at communication with our clients and other users as well as the operation of our website so that it functions smoothly and is regularly updated. We also carry out statistics which may, inter alia, be used to improve the design of our website.

Owner and contract information:
Nyborg & Rørdam Advokatfirma P/S
Store Kongensgade 77
1264 København K
Company registration (CVR) no.: 35471197
privacy@nrlaw.dk

What is a cookie?
A cookie is a small text file stored by a website on your device, e.g. computer, tablet and smartphone. The purpose is to recognize the device and in this way observe how you use the website. A cookie is a passive file which cannot collect the information on your device or spread computer virus and other malware.

Some cookies are only stored on your device while your browser is open, the so-called session cookies. Other cookies are stored on your device for a longer period of time, the so-called persistent cookies. When you return to a website, the cookie will typically be renewed automatically.
Often cookies are stored by other parties that the owner of the website. This may be cookies with a general content, but also analytical tools and embedded comment boxes.

Accept of cookies
If you click on ”Accept”, or if you proceed to a new page without considering whether or not to accept cookies, cookies will be set on your device and the notification on the front page will disappear. The next time you visit the website with the same browser you will not be asked whether you want to accept cookies, and cookies will continue to be set.

If you click on ”Refuse”, no cookies are set. The only cookie, which is set, is a cookie which remembers that you to not want cookies set. If you do not want cookies set on your computer at all, you must block cookies in your browser. In that case you must be aware that there may be certain elements which will not function at our website; for details see below. You always have the option of changing your settings for cookies.

Cookies on www.nrlaw.dk
On www.nrlaw.dk we use cookies to monitor how our users use the website so that we can improve the website. The information we collect is anonymous and cannot be used to trace specific users.

We use the following types of cookies on www.nrlaw.dk:

First-party cookies
www.nrlaw.dk sets three kinds of cookies as first-party cookies which either expire when you close the browser or after 24 hours after your last visit on the website. Their purpose is to:

 • Recognize your device.
 • Remember your choice of language.
 • Register the period of time you spend on the website.
 • Identify your http-inquiries when moving around on www.nrlaw.dk.

We also set a kind of persistent cookie as first-party cookie which is stored for a period between 30 days and two years. It registers:

 • How many times you have visited the website.
 • For how long a period you are on the website.
 • Whether you enter the website through a search engine, search word or link.
 • Whether you are a new or returning user of the website.

 

Third-party cookies
www.nrlaw.dk also uses third-party cookies.

We use Google Analytics to monitor traffic. The personal data is normally transferred to a server belonging to Google Inc. in the USA and is stored there. Google Inc. has undertaken an obligation to adhere to the so-called “EU-U.S. Privacy Shield” principles and thereby comply with the GDPR.
You are entitled to object to Google Analytics’ collection of personal data by installing a browser add-on, which you can download under the link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. This browser add-on informs Google Analytics that no data and information regarding visitors on our website are to be sent.
How to you remove or avoid cookies?
It depends on your browser hos you delete or avoid that cookies are set on your device. If you use a PC, you can delete cookies by using the short-cut keys [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]
If this does not work, or if, for example, you use a MAC, you can follow these links depending on which browser you are using:

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera
 • Safari
 • Flash cookies

All Danish websites are required to provide information about which cookies are set on the user’s device. This information must be in accordance with the Executive Order on Information and Consent Required in Case of Storing or Accessing Information in End-User Terminal Equipment (colloquially called the “Cookie Order”).
Link til bekendtgørelse
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279 (only in Danish)
Link til vejledning
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146417 (only in Danish)
Processing of personal data
The use of cookies constitutes processing of personal data. Consequently, such use must comply with the GDPR. The legal basis for our processing is your consent, see article 6(1)(a) of the GDPR.
If Nyborg & Rørdam has registered your personal data, you have the following rights:

 • Right of access to the personal data we process about you
 • Right to rectification of inaccurate information
 • Right to object to the processing
 • Right to withdraw your consent to processing of personal data
 • Right to receive the personal data provided by you in a commonly used and machine-readable format
 • In certain cases: Right to erasure before the point time when we generally delete information
 • Right to lodge a complaint about our processing of your personal data

You may exercise your rights by contacting us on privacy@nrlaw.dk or by phone on: +45 33 12 45 40.

You are entitled to complain about Nyborg & Rørdam’s processing of your personal data to the Danish Data Protection Agency. Read more on www.Datatilsynet.dk.
List of cookies on www.nrlaw.dk

 • Name: PHPSESSID
 • Name: _ga
 • Name: _gat
 • Name: _icl_current_language
 • Name: wp-settings-1
 • Name: wp-settings-time-1