Hanne Rahbæk

Partner, advokat (H)

Primære arbejdsområder

Strafferet

Procedure

 

Profil

Hanne Rahbæk er en af vores største kapaciteter i behandlingen af straffesager. I sit arbejde trækker hun på mange års erfaring, blandt andet som ansat i Justitsministeriet og fra sit arbejde med straffesager både som anklager og hos Rigsadvokaten. Hanne har også været dommerfuldmægtig og har derfor et indgående kendskab til sagsgange og overvejelser hos politi, anklagemyndighed og hos domstolene.

Hos Hanne får du altid klar besked om styrker og svagheder i din sag. De fleste ved, at frifindelse ikke altid er en mulighed. En god rådgivning retter sig derfor imod at få klienten bedst muligt igennem straffesagen fra den første afhøring hos politiet til endelig afgørelse af sagen.

Hanne beskæftiger sig med alle sager inden for det strafferetlige område, herunder sager om økonomisk kriminalitet. Når lovgivningen bliver lidt mere vanskelig, eller hvis flere regelsæt støder sammen, er Hanne et godt bud på en forsvarer. Det gælder f.eks. sager om lægeansvar, straffesager inden for særlovgivningen og sager, hvor andre retsregler, f.eks. forvaltningslovens eller skattekontrolloven, har betydning.

Hanne har fungeret som bisidder i flere undersøgelseskommissioner, senest Tibetkommissionen og Statsløsekommissionen.

Gennem mange år har Hanne deltaget aktivt i det kollegiale arbejde både i ind- og udland og ved derfor, hvad der rører sig. Hun har en bred kontaktflade og indsigt i regler, der går på tværs af landegrænser. Hanne er engageret i udviklingen inden for det strafferetlige område og arbejder for fastholdelse af retssikkerhed for borgere og virksomheder.

Som Storm P. skrev: ” Det bedste man kan ha’ her i livet er en god samvittighed. Det næstbedste er en god sagfører.”

 

Medlemskaber og tillidshverv

 • Advokatsamfundet
 • Landsforeningen af forsvarsadvokater
 • Foreningen af procedureadvokater
 • European Criminal Bar Association (ECBA)
 • Medlem af bestyrelsen for Foreningen af Forsvarsadvokater (2017 -)
 • Medlem af Justitsministeriets strafferetsplejeudvalg (2004 – )
 • Medlem af Den Særlige Klageret (1. februar 2015 – )
 • Medlem af bestyrelsen for Københavns Advokatforening (2007-2012)
 • Medlem af Advokatrådet (2007-2011)
 • Medlem af Criminal Law Committee under CCBE (2007-2011)
 • Medlem af Advokatrådets strafferetsudvalg (2007-2017)

 

Referencer

Dette er kun et uddrag af de offentliggjorte sager, som Hanne har ført:

U.2019.4267H Hjælp til selvmord

U.2019.336V Fotojournalist frifundet. Spørgsmål om opretholdelse af politiets påbud.

U.2018.2073H (Svendborg-sagen) Læge frifundet for at have udvist grov forsømmelse.

TfS2018.2191H Uagtsomt manddrab under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden. Spørgsmål om udvisning.

U2017.1701Ø Transfer pricing. Indsendelse af dokumentation for priser anvendt i koncerninterne transaktioner.

U.2017.911H Undersøgelseskommissionen. Adgang til valg af bisidder.

U.2016.2773H Advokats overholdelse af tavshedspligt.

TfS2015.777 Skyldnersvig mv. i Stones Invest. 3 års fængsel til tidligere direktør.

U.2014.2177V Frifindelse for kursmanipulation (Sparekassen Himmerland).

U.2014.1928Ø Politiets efterforskningsskridt “atelieroptagelse” skal foretages efter retsplejeloven.

U.2014.1918Ø Dommer inhabil og byretsdom ophævet og hjemvist (Udløber af Stones Invest).

TfK.2013.415Ø Mandatsvig og dokumentfalsk, 130 mio. kr., 4 år og 6 mdr. (Tidligere direktør i Gate Gourmet).

U.2010.2080Ø Fængselsstraf gjort betinget pga. krænkelse af menneskerettigheder.

U.2007.2350H Varetægtsfængsling efter uroligheder som følge af at rydning af Ungdomshuset burde ikke være sket.

TfK2002.1598Ø Røveri af pengetransporter med udbytte på 42 mio.kr. og 9 mio.kr.

 

Litteratur

Bidrag til “Proceduren”, 4. udgave, 2019 (red. Pernille Backhausen m.fl.)

Bidrag til “Forbrydelser”, 3. udgave, 2018 (red. Jens Vestergaard)

 

 

CV
Født 1964
Advokatbeskikkelse 1994
Møderet for Højesteret 2003

 • 2004 - : Partner, Nyborg & Rørdam Advokatfirma
 • 1996 - 2004: Ansat i Nyborg & Rørdam Advokatfirma
 • 1995 - 1996: Ansat i Justitsministeriets departement med bibeskæftigelse hos Nyborg & Rørdam Advokatfirma
 • 1993 - 1995. Dommerfuldmægtig ved Retten i Nykøbing Falster
 • 1990 - 1993: Ansat i Justitsministeriets departement med bibeskæftigelse hos Københavns Politi og hos Rigsadvokaturen


Uddannelse
 • 1990: Cand.jur., Københavns Universitet


Undervisning
 • 2016: Straffeprocessuelle kurser for advokater”
 • 2009: Undervist på seminar i Hanoi, ”Adversarial Court Procedures in Practice”
 • 2008: Undersøgelser om etablering af et nationalt advokatsamfund I Vietnam
 • Tidligere underviser på Københavns Universitet i strafferet og proces


Sprog: Engelsk

33387007 / Mob. 28109631
28 10 96 31
hr@nrlaw.dk
Sekretær: Janni Trinhammer (jtr@nrlaw.dk)
Download vCard