Nye regler i selskabsloven om
selskabers grænseoverskridende transaktioner

Print Friendly, PDF & Email

Nye regler om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (”grænseoverskridende transaktioner”)

Der er den 25. januar 2023 fremsat et lovforslag til ændring af selskabsloven om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger. Der er tale om forslag til implementering af det såkaldte ”ændringsdirektiv”1 i dansk ret. Formålet med reglerne er at skabe en harmoniseret retlig ramme for grænseoverskridende transaktioner i EU og samtidig sikre en passende beskyttelse af kapitalejere, kreditorer og medarbejdere i virksomheder i EU. Reglerne giver som noget nyt mulighed for at gennemføre grænseoverskridende omdannelser.

Hovedpunkterne i de forslaget til nye regler er følgende:

Skærpede krav til redegørelsen for den grænseoverskridende transaktion

Der stilles skærpede krav til indholdet af redegørelsen om virkningerne af den grænseoverskridende transaktion. Redegørelsen, som skal udarbejdes af det centrale ledelsesorgan, skal som noget nyt indeholde afsnit om både kapitalejere og medarbejdere. Kapitalejerne kan dog i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes et afsnit for kapitalejerne.

Medarbejderrepræsentanterne eller medarbejderne selv, hvis der ikke findes medarbejderrepræsentanter, har mulighed for at afgive en udtalelse til det centrale ledelsesorgan senest 2 uger efter, at redegørelsen er stillet til rådighed for medarbejderrepræsentanterne. Udtalelsen skal, hvis den afgives, vedhæftes redegørelsen og kapitalejerne skal informeres herom.

Redegørelsens afsnit for medarbejdere er ikke påkrævet, hvis selskabet og dets eventuelle datterselskaber ikke har andre medarbejdere end dem, der er ansat i det centrale ledelsesorgan.

Beskyttelse af kapitalejere – oplysning om retten til indløsning i planen mv.

Der foreslås indført højere grad af beskyttelse af kapitalejere, herunder at transaktionsplanen skal indeholde oplysning om kapitalejernes ret til at kræve deres kapitalandele indløst mod et kontant beløb, der svarer til kapitalandelenes værdi.

Efter forslaget kan kapitalejere, som har krævet sig indløst, men som finder, at indløsningsbeløbet, som selskabet har tilbudt i planen, ikke svarer til kapitalandelenes markedsværdi, kræve, at skønsmænd udmeldt af retten på selskabets hjemsted fastsætter beløbet.

Sager om kapitalejernes rettigheder skal afgøres efter dansk ret. Det foreslås, at retssager derfor kan anlægges ved de danske domstole, selv om den grænseoverskridende transaktion har fået virkning, og selvom det danske selskab er det indskydende selskab. Retssager kan anlægges ved selskabets hjemting, dvs. den retskreds hvor selskabet havde hovedkontor eller i den retskreds, hvor et af bestyrelsens eller direktionens medlemmer havde bopæl, hvis selskabets hovedkontor ikke kan oplyses.

Beskyttelse af kreditorer

Fristen for at indbringe en tvist om sikkerhedsstillelse for skifteretten foreslås ændret fra 2 uger efter at fordringen er anmeldt til 3 måneder efter offentliggørelse af planen for den grænseoverskridende transaktion.

Ved omdannelser kan kreditorer, hvis krav er opstået før offentliggørelsen af omdannelsesplanen, indgive søgsmål mod selskabet på selskabets hjemsted før omdannelsen inden for 2 år fra det tidspunkt, hvor omdannelsen har fået virkning, uden at dette berører de værnetingsregler, der i øvrigt er fastsat i national ret, EU-ret eller i en aftale. Der er tale om et supplement til andre regler om værneting.

Ophævelse af kravet om mellembalance

En ganske vigtig og praktisk smidiggørelse af reglerne er, at der efter lovforslaget ikke længere er krav om, at der udarbejdes en mellembalance i de tilfælde, hvor fusions- eller spaltningsplanen er underskrevet mere end 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som selskabets seneste årsrapport vedrører.

Information og høring af medarbejdere og medarbejderes medbestemmelse

Der foreslås indført en ny pligt for selskabet til at sikre, at medarbejderne via deres repræsentanter har fået mulighed for at udtale sig og i så fald har modtaget et begrundet svar fra ledelsen, inden generalforsamlingen træffer beslutning om at gennemføre den grænseoverskridende transaktion. Tilsvarende gælder for fællesskabsvirksomheder eller fællesskabskoncerner, i det omfang de er berørt af transaktionen, og for transaktioner, der anses for at udgøre en overdragelse af en virksomhed. Til dokumentation herfor skal det centrale ledelsesorgan udarbejde og indsende en erklæring til Erhvervsstyrelsen.

Tærskelværdien for, hvornår de almindelige regler om medarbejdernes medbestemmelse finder anvendelse, ændres væsentligt fra 500 medarbejdere til 28 medarbejdere.

Den periode, hvor reglerne om medarbejderes medbestemmelse ved efterfølgende transaktioner skal iagttages, ændres fra 3 til 4 år. Reglerne om medarbejdernes medbestemmelse skal iagttages både ved efterfølgende nationale fusioner, spaltninger og omdannelser og ved efterfølgende grænseoverskridende transaktioner.

Der indføres efter forslaget en ny pligt for selskabet til hurtigst muligt at informere med-arbejderne eller deres repræsentanter om resultatet af eventuelle forhandlinger om medarbejdernes medbestemmelse.

Der foreslås derudover indført nye beskyttelsesforanstaltninger for medarbejdernes medbestemmelse i forbindelse med grænseoverskridende spaltninger og omdannelser. De foreslåede beskyttelsesforanstaltninger er:

  • at en aftale om medbestemmelse i forbindelse med grænseoverskridende spaltninger og omdannelser mindst skal fastsætte samme niveau for alle aspekter af medarbejderindflydelse som det, der findes i det pågældende selskab inden transaktionen,
  • at der skal finde en ny forhandling om medbestemmelse sted, hvis der inden 2 år efter registreringen af transaktionen foretages ændringer i selskabet, som medfører, at bestemmelserne om medarbejdernes medbestemmelse ville have ført til et andet resultat,
    hvis ændringerne var gennemført inden transaktionen,
  • at hvis reglerne om medarbejderes medbestemmelse fandt anvendelse inden registreringen af den grænseoverskridende transaktion, finder alle dele af medbestemmelsesordningen fortsat anvendelse.

Øget kontrolbeføjelser til Erhvervsstyrelsen ved attestudstedelse

Erhvervsstyrelsen får øgede muligheder for kontrol forud udstedelse af attesten, som afslutter den grænseoverskridende transaktion og attesten udstedes ikke, hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at transaktionen er etableret med henblik på misbrug.


  1. Direktiv(EU) 2019/2121 af 27. november 2019 om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten (selskabsdirektivet), for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (ændringsdirektivet).

 

For yderligere information og rådgivning kontakt advokat Henriette la Cour / hlc@nrlaw.dk eller advokat Ida Hauge-Thaning / iht@nrlaw.dk.

Dette nyhedsbrev kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Nyborg & Rørdam Advokatfirma påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af nyhedsbrevet. Dette gælder, uanset om skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller af øvrige forhold, der relaterer sig til nyhedsbrevet.

Andre Erhvervsnyheder

Se alle

Etablering af whistleblowerordning – sidste chance før deadline
Om få uger – den 17. december 2023 – skal alle private danske virksomheder med 50 eller flere ansatte have implementeret en whistleblowerordning. Derfor er det ved at være sidste…
Ny afgørelse fra Højesteret om opgørelse af sagsværdi og -omkostninger
Den 1. september 2023 afsagde Højesteret kendelse i en kæresag, der omhandlede opgørelse af sagsværdien og sagsomkostningerne i en sag om eksklusion fra en andelsboligforening. Afgørelsen giver et principielt indblik…
Ny afgørelse fra Højesteret om varemærker –
Thansen’s brug af OUTTREK krænkede
ikke Trek’s varemærkerettigheder
Højesteret har den 4. oktober 2023 afsagt endelig dom i den langvarige tvist mellem det amerikanske cykelfirma Trek Bicycle Corporation og danske T. Hansen Gruppen A/S om varemærkerne ”TREK” og…
Ny praksis i Erhvervsstyrelsen: Straksafgørelse af anmeldelser af fusioner og spaltninger
Fremover vil der ikke være manuel sagsbehandling, når en fusion eller spaltning anmeldes til registrering ved Erhvervsstyrelsen. Sagsbe-handlingstiden for fusioner og spaltninger har indtil indførelsen af straksafgørelser været 6-8 uger,…
Nyborg & Rørdam bidrager til Advokatrådets GDPR-styregruppe
Advokatrådet har nedsat en GDPR-styregruppe, der skal se nærmere på gode råd og vejledning til advokaters efterlevelse af databeskyttelsesreglerne. Advokat Johan Leonhard fra Nyborg & Rørdam er netop blevet udpeget…
EU-Domstolen gør anonymiseret datadeling lettere
Overordnet om sagens principielle spørgsmål I en nylig afgørelse fra 26. april 2023 (T-557/20) har EU-Domstolen (Retten i Første Instans) behandlet en sag om deling af data mellem to organisationer…
Selskabslovens nye regler om selskabers grænseoverskridende
omdannelser, fusioner og spaltninger (”grænseoverskridende transaktioner”)
Den 2. marts 2023 vedtog Folketinget et lovforslag til ændring af selskabsloven om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger. Der er tale om implementering af det såkaldte ”ændringsdirektiv”1 i dansk…
Nye regler i selskabsloven om
selskabers grænseoverskridende transaktioner
Nye regler om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (”grænseoverskridende transaktioner”) Der er den 25. januar 2023 fremsat et lovforslag til ændring af selskabsloven om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og…
DAC7: Udvidet indberetningspligt
for operatører af digitale platforme
Fra den 1. januar 2023 skal operatører af digitale platforme indberette oplysninger om sælgere og udlejere og de indtægter, som genereres på digitale platforme, når der er tale om formidling…
Ny frist for indberetning af årsrapporter
til Erhvervsstyrelsen
Fremover vil fristen for indberetning af årsrapporten være 6 måneder fra regnskabsårets slutning. En ændring i årsregnskabsloven betyder, at fristen for indberetning af årsrapport udskydes for virksomheder i regnskabsklasse B…
Aktielønsordninger under “lup”
Flere og flere virksomheder etablerer incitamentsordninger i form af aktielønsordninger af forskellig art, fordi det er med til at knytte medarbejderne tættere til virksomheden og kan være nødvendigt/befordrende for vækstmulighederne.…
Forældrekøb stadig muligt i
virksomhedsskatteordningen
En politisk aftale bebudede allerede i december 2019, at forældrekøb i virksomhedsskatteordningen (VSO) mv. skulle “afskaffes”. Det sker ikke. Her i slutningen af november 2020 er et lovforslag fremsat. Forældrekøb…