Forældrekøb stadig muligt i
virksomhedsskatteordningen

Print Friendly, PDF & Email

En politisk aftale bebudede allerede i december 2019, at forældrekøb i virksomhedsskatteordningen (VSO) mv. skulle “afskaffes”. Det sker ikke. Her i slutningen af november 2020 er et lovforslag fremsat. Forældrekøb i VSO “afskaffes” ikke, og forældre vil fortsat – under VSO og som eneste virksomhed herunder – kunne købe fast ejendom og udleje denne til deres børn. Købet af en forældrekøbslejlighed kan dermed være med til at videreføre en erhvervsvirksomhed, hvorved en skattepligtig person vil kunne opretholde sin VSO.

Forslaget går ud på at fjerne visse skattefordele ved forældrekøb i VSO. Indgrebene finder kun anvendelse, hvis ejendommen lejes ud til beboelse til nærtstående.

 • Den skattemæssige værdi af renteudgifterne af ejendommens gæld bliver nedsat til ca. 33 %, hvorimod man tidligere kunne opnå en skattemæssig værdi på ca. 56 %.
 • Kapitalafkastgrundlaget i virksomhedsordningen reduceres med forskellen mellem værdien af ejendommen og en andel af gælden i virksomhedsordningen. Tiltaget sikrer, at der ikke længere kan opnås kapitalafkast til beskatning som kapitalindkomst af ejendommens “friværdi”.

Med en forældrekøbsejendom i en VSO vil der derfor fortsat være adgang til at opspare overskud til foreløbig beskatning på 22 %/reinvestering af positiv avance (minus 22 % skat) i anden virksomhed mv.

Eksempel: Fradragsværdien af private renteudgifter nedsættes fra ca. 56 % til ca. 33 %.

 • Ejendommens anskaffelsessum (EA): 3 mio. kr.
 • Samlede aktiver i virksomhedsordningen (SA): 20 mio. kr.
 • Ejendommens værdi af de samlede aktiver (EA/SA*100): 15 %
 • Samlet gæld i virksomhedsordningen (SG): 10 mio. kr.
 • Gældsandel (SG/100*15): 1,5 mio. kr.
 • Rentekorrektionssats, jf. virksomhedsskattelovens § 9 a (R): 3 %
 • Beregnet rentekorrektion (1,5 mio. kr./100*R): 45.000 kr.

DOG: Rentekorrektionsbeløbet skal højest kunne udgøre en andel af virksomhedens nettorenteudgifter, der kan anses for at vedrøre ejendommen, der er stillet til rådighed for den relevante personkreds.

 • Samlede faktiske nettoudgifter i virksomhedsordningen (NR): 200.000 kr.
 • Ejendommens værdi af de samlede aktiver: 15 %
 • Andel af virksomhedens faktiske nettorenteudgifter, som kan henføres til ejendommen (NR/100*15): 30.000 kr.
 • Beregnet rentekorrektion: 45.000 kr.

DERFOR: I ovennævnte eksempel vil der derfor alene skulle opgives en rentekor-rektion på 30.000 kr. i forbindelse med indgivelse af oplysningsskemaet.

Efter lovforslaget skal indgrebet have virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere, og det vil sige, at ændringerne vil ramme både eksisterende køb og nye køb i 2021 på samme måde.

For yderligere information og rådgivning kontakt advokat Henriette la Cour/ hlc@nrlaw.dk.

Dette nyhedsbrev kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Nyborg & Rørdam Advokatfirma påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af nyhedsbrevet. Dette gælder, uanset om skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller af øvrige forhold, der relaterer sig til nyhedsbrevet.

Andre Erhvervsnyheder

Se alle

Etablering af whistleblowerordning – sidste chance før deadline
Om få uger – den 17. december 2023 – skal alle private danske virksomheder med 50 eller flere ansatte have implementeret en whistleblowerordning. Derfor er det ved at være sidste…
Ny afgørelse fra Højesteret om opgørelse af sagsværdi og -omkostninger
Den 1. september 2023 afsagde Højesteret kendelse i en kæresag, der omhandlede opgørelse af sagsværdien og sagsomkostningerne i en sag om eksklusion fra en andelsboligforening. Afgørelsen giver et principielt indblik…
Ny afgørelse fra Højesteret om varemærker –
Thansen’s brug af OUTTREK krænkede
ikke Trek’s varemærkerettigheder
Højesteret har den 4. oktober 2023 afsagt endelig dom i den langvarige tvist mellem det amerikanske cykelfirma Trek Bicycle Corporation og danske T. Hansen Gruppen A/S om varemærkerne ”TREK” og…
Ny praksis i Erhvervsstyrelsen: Straksafgørelse af anmeldelser af fusioner og spaltninger
Fremover vil der ikke være manuel sagsbehandling, når en fusion eller spaltning anmeldes til registrering ved Erhvervsstyrelsen. Sagsbe-handlingstiden for fusioner og spaltninger har indtil indførelsen af straksafgørelser været 6-8 uger,…
Nyborg & Rørdam bidrager til Advokatrådets GDPR-styregruppe
Advokatrådet har nedsat en GDPR-styregruppe, der skal se nærmere på gode råd og vejledning til advokaters efterlevelse af databeskyttelsesreglerne. Advokat Johan Leonhard fra Nyborg & Rørdam er netop blevet udpeget…
EU-Domstolen gør anonymiseret datadeling lettere
Overordnet om sagens principielle spørgsmål I en nylig afgørelse fra 26. april 2023 (T-557/20) har EU-Domstolen (Retten i Første Instans) behandlet en sag om deling af data mellem to organisationer…
Selskabslovens nye regler om selskabers grænseoverskridende
omdannelser, fusioner og spaltninger (”grænseoverskridende transaktioner”)
Den 2. marts 2023 vedtog Folketinget et lovforslag til ændring af selskabsloven om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger. Der er tale om implementering af det såkaldte ”ændringsdirektiv”1 i dansk…
Nye regler i selskabsloven om
selskabers grænseoverskridende transaktioner
Nye regler om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (”grænseoverskridende transaktioner”) Der er den 25. januar 2023 fremsat et lovforslag til ændring af selskabsloven om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og…
DAC7: Udvidet indberetningspligt
for operatører af digitale platforme
Fra den 1. januar 2023 skal operatører af digitale platforme indberette oplysninger om sælgere og udlejere og de indtægter, som genereres på digitale platforme, når der er tale om formidling…
Ny frist for indberetning af årsrapporter
til Erhvervsstyrelsen
Fremover vil fristen for indberetning af årsrapporten være 6 måneder fra regnskabsårets slutning. En ændring i årsregnskabsloven betyder, at fristen for indberetning af årsrapport udskydes for virksomheder i regnskabsklasse B…
Aktielønsordninger under “lup”
Flere og flere virksomheder etablerer incitamentsordninger i form af aktielønsordninger af forskellig art, fordi det er med til at knytte medarbejderne tættere til virksomheden og kan være nødvendigt/befordrende for vækstmulighederne.…
Forældrekøb stadig muligt i
virksomhedsskatteordningen
En politisk aftale bebudede allerede i december 2019, at forældrekøb i virksomhedsskatteordningen (VSO) mv. skulle “afskaffes”. Det sker ikke. Her i slutningen af november 2020 er et lovforslag fremsat. Forældrekøb…