Ny afgørelse fra Højesteret om varemærker –
Thansen’s brug af OUTTREK krænkede
ikke Trek’s varemærkerettigheder

Print Friendly, PDF & Email

Højesteret har den 4. oktober 2023 afsagt endelig dom i den langvarige tvist mellem det amerikanske cykelfirma Trek Bicycle Corporation og danske T. Hansen Gruppen A/S om varemærkerne ”TREK” og ”OUTTREK”.

Sagen blev oprindeligt anlagt af Trek ved Sø- og Handelsretten i 2018, og efter Sø- og Handelsrettens dom i 2019 appellerede Trek til Østre Landsret. Østre Landsret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom i 2020, og nu har Højesteret stadfæstet landsrettens dom i sagen.

Sagen omhandlede Treks anmodning om forbud mod Thansens brug af varemærket ”OUTTREK”, der efter Treks opfattelse udgjorde en krænkelse af Treks varemærke ”TREK”. Trek har haft varemærkeret til TREK i Danmark og EU siden 1990’erne, og Thansen påbegyndte salg og markedsføring af sine OUTTREK-produkter i 2010. Thansen havde desuden fået registreret EU-varemærket OUTTREK TECHNOLOGY med virkning fra 2009.

Under sagen gjorde Trek gældende, at TREK var et velkendt varemærke, at Thansen med sin brug af OUTTREK søgte at lægge sig i kølvandet på TREK’s tiltrækningskraft og renommé, og at Thansens brug af OUTTREK i øvrigt var utilbørlig. Thansen gjorde heroverfor gældende, at TREK ikke var velkendt på det relevante tidspunkt i 2010, og at Thansens brug af OUTTREK i øvrigt ikke var udtryk for nogen utilbørlig udnyttelse.

Til støtte for sine synspunkter havde Trek fremlagt omsætningstal for 2009-2016 og eksempler på omtale og markedsføring af TREK. Heroverfor påpegede Thansen, at det meste af omsætningen ikke angik den relevante periode, og at markedsføringen og omtalen i realiteten var meget begrænset i lyset af den mangeårige periode den var foregået over. Højesteret gav Thansen medhold og fastslog, at Trek ikke havde dokumenteret velkendthed på det relevante tidspunkt i 2010, hverken i Danmark eller i andre EU-medlemsstater. På dette punkt illustrerer Højesterets afgørelse, at det er yderst vigtigt at varemærkeindehavere løbende sikrer dokumentation for omsætning og brug af sine varemærker.

Under sagen havde Trek endvidere gjort gældende, at OUTTREK var forveksleligt med TREK, og at TREK var et stærkt varemærke bl.a. på grund af den omfattende og langvarige indarbejdelse. Heroverfor gjorde Thansen gældende, at der ikke var risiko for forveksling på grund af de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige forskelle på mærkerne, og fordi Treks cykler og cykeltilbehør blev markedsført og solgt til et kundesegment, der havde et ikke ubetydeligt mærkekendskab. Højesteret gav Thansen medhold i, at der ikke var risiko for forveksling, og lagde i den forbindelse særlig vægt på Treks specielle kundesegment og det forhold, at Thansen udelukkende solgte OUTTREK-produkterne i egne butikker, via egen hjemmeside og i et andet prissegment end TREK-produkterne. På dette punkt understreger Højesterets afgørelse, at de specifikke kundesegmenter og de konkrete salgskanaler kan have stor betydning i den varemærkeretlige helhedsvurdering.

I Sø- og Handelsrettens dom blev fastslået, at Trek havde fortabt muligheden for at påtale Thansens brug af OUTTREK på grund af retsfortabende passivitet. Højesteret tog ikke stilling til spørgsmålet om passivitet allerede fordi Thansens brug af OUTTREK ikke indebar en krænkelse af Treks rettigheder.

Højesterets dom kan læses i sin helhed her.

Advokaterne Janne Glæsel og Johan Leonhard fra Nyborg & Rørdam advokatfirma har repræsenteret og bistået Thansen i sagen. Såfremt du måtte have spørgsmål til varemærker eller andre immaterielle rettigheder, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister i immaterialret.

Dette nyhedsbrev kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Nyborg & Rørdam Advokatfirma påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af nyhedsbrevet. Dette gælder, uanset om skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller af øvrige forhold, der relaterer sig til nyhedsbrevet.

Andre Erhvervsnyheder

Se alle

Etablering af whistleblowerordning – sidste chance før deadline
Om få uger – den 17. december 2023 – skal alle private danske virksomheder med 50 eller flere ansatte have implementeret en whistleblowerordning. Derfor er det ved at være sidste…
Ny afgørelse fra Højesteret om opgørelse af sagsværdi og -omkostninger
Den 1. september 2023 afsagde Højesteret kendelse i en kæresag, der omhandlede opgørelse af sagsværdien og sagsomkostningerne i en sag om eksklusion fra en andelsboligforening. Afgørelsen giver et principielt indblik…
Ny afgørelse fra Højesteret om varemærker –
Thansen’s brug af OUTTREK krænkede
ikke Trek’s varemærkerettigheder
Højesteret har den 4. oktober 2023 afsagt endelig dom i den langvarige tvist mellem det amerikanske cykelfirma Trek Bicycle Corporation og danske T. Hansen Gruppen A/S om varemærkerne ”TREK” og…
Ny praksis i Erhvervsstyrelsen: Straksafgørelse af anmeldelser af fusioner og spaltninger
Fremover vil der ikke være manuel sagsbehandling, når en fusion eller spaltning anmeldes til registrering ved Erhvervsstyrelsen. Sagsbe-handlingstiden for fusioner og spaltninger har indtil indførelsen af straksafgørelser været 6-8 uger,…
Nyborg & Rørdam bidrager til Advokatrådets GDPR-styregruppe
Advokatrådet har nedsat en GDPR-styregruppe, der skal se nærmere på gode råd og vejledning til advokaters efterlevelse af databeskyttelsesreglerne. Advokat Johan Leonhard fra Nyborg & Rørdam er netop blevet udpeget…
EU-Domstolen gør anonymiseret datadeling lettere
Overordnet om sagens principielle spørgsmål I en nylig afgørelse fra 26. april 2023 (T-557/20) har EU-Domstolen (Retten i Første Instans) behandlet en sag om deling af data mellem to organisationer…
Selskabslovens nye regler om selskabers grænseoverskridende
omdannelser, fusioner og spaltninger (”grænseoverskridende transaktioner”)
Den 2. marts 2023 vedtog Folketinget et lovforslag til ændring af selskabsloven om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger. Der er tale om implementering af det såkaldte ”ændringsdirektiv”1 i dansk…
Nye regler i selskabsloven om
selskabers grænseoverskridende transaktioner
Nye regler om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (”grænseoverskridende transaktioner”) Der er den 25. januar 2023 fremsat et lovforslag til ændring af selskabsloven om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og…
DAC7: Udvidet indberetningspligt
for operatører af digitale platforme
Fra den 1. januar 2023 skal operatører af digitale platforme indberette oplysninger om sælgere og udlejere og de indtægter, som genereres på digitale platforme, når der er tale om formidling…
Ny frist for indberetning af årsrapporter
til Erhvervsstyrelsen
Fremover vil fristen for indberetning af årsrapporten være 6 måneder fra regnskabsårets slutning. En ændring i årsregnskabsloven betyder, at fristen for indberetning af årsrapport udskydes for virksomheder i regnskabsklasse B…
Aktielønsordninger under “lup”
Flere og flere virksomheder etablerer incitamentsordninger i form af aktielønsordninger af forskellig art, fordi det er med til at knytte medarbejderne tættere til virksomheden og kan være nødvendigt/befordrende for vækstmulighederne.…
Forældrekøb stadig muligt i
virksomhedsskatteordningen
En politisk aftale bebudede allerede i december 2019, at forældrekøb i virksomhedsskatteordningen (VSO) mv. skulle “afskaffes”. Det sker ikke. Her i slutningen af november 2020 er et lovforslag fremsat. Forældrekøb…