Aktielønsordninger under “lup”

Print Friendly, PDF & Email

Flere og flere virksomheder etablerer incitamentsordninger i form af aktielønsordninger af forskellig art, fordi det er med til at knytte medarbejderne tættere til virksomheden og kan være nødvendigt/befordrende for vækstmulighederne. Du kan læse mere om reglerne for beskatning af aktieløn i Danmark her: https://nrlaw.dk/nyheder/nyhedsbreve/.

Det er dog værd at bemærke, at vi pt. ser, at Skattestyrelsen tilsyneladende har øget fokus på den skattemæssige kontrol af aktielønsordninger. Der er tale om ikke helt ukomplicerede regler, herunder også relateret til værdiansættelse af sådanne ordninger. Samtidig med en tilsyneladende øget kontrol synes der ikke at være et ønske i Skatteministeriet om forenklinger af reglerne (herunder for værdiansættelse) for sådanne aktielønsordninger.

Særligt er Skattestyrelsen i deres kontrol opmærksom på netop korrekt indberetning og værdiansættelse af aktielønnen, samt om der reelt sker en indberetning af eventuel gevinst enten ved udnyttelse af aktielønnen eller i sidste ende afståelse af aktier.

På spørgsmål fra Folketingets Skatteudvalg i januar 2022 har den daværende skatteminister afvist at se på en simplificering af reglerne – herunder for værdiansættelse af selskabers aktielønsinstrumenter. Grundlæggende har ministeren anført, at regeringen ikke finder det hensigtsmæssigt med en særlig værdiansættelsesmetode for medarbejderaktieordninger (inkl. aktieoptioner og tegningsretter), men blot henvist til, at ”Værdiansættelsen af medarbejderaktier sker til markedspris. Skatterådet og tidligere Ligningsrådet har godkendt flere forskellige værdiansættelsesmetoder, der skønner over markedsværdien. Værdien opgøres som udgangspunkt, når udnyttelseskursen for købe- og tegningsretten og købskursen for aktierne ligger fast. Medarbejderaktier værdiansættes efter samme metode som aktier, optioner m.v. i almindelighed, og det vurderes umiddelbart ikke hensigtsmæssigt med en særlig metode for medarbejderaktier.”

Dermed er der henvist til gældende praksis og metoder om værdiansættelsen (herunder den såkaldte Ligningsrådets formel), men problemet er, at der ved etablering af en aktielønsordning er risiko for en efterfølgende diskussion med skattemyndighederne, hvis der ikke er indhentet en forhåndsgodkendelse af værdiansættelsen (og sådan godkendelse indhentes sjældent). Skattestyrelsen kan efterfølgende måske være ”farvet af” senere omstændigheder og udvikling og kunne argumentere for, at værdien af de modtagne aktier, optioner eller tegningsretter er højere end den værdi, som virksomheden skønnede. Dette kan i sidste ende betyde, at skatteudskydelse/-nedsættelse hos medarbejderne forsvinder.

Med Skattestyrelsens øgede fokus på kontrol af aktielønsordninger er det derfor vigtigt ikke alene at have nøje dokumentation for de beregninger, der ligger til grund for værdiansættelsen, men også en detaljeret redegørelse for de bagvedliggende forudsætninger og overvejelser (herunder af værdien af de underliggende unoterede aktier/anparter).

For yderligere information og rådgivning kontrakt advokat Henriette la Cour / hlc@nrlaw.dk.

Dette nyhedsbrev kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Nyborg & Rørdam Advokatfirma påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af nyhedsbrevet. Dette gælder, uanset om skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller af øvrige forhold, der relaterer sig til nyhedsbrevet.

Andre Erhvervsnyheder

Se alle

Etablering af whistleblowerordning – sidste chance før deadline
Om få uger – den 17. december 2023 – skal alle private danske virksomheder med 50 eller flere ansatte have implementeret en whistleblowerordning. Derfor er det ved at være sidste…
Ny afgørelse fra Højesteret om opgørelse af sagsværdi og -omkostninger
Den 1. september 2023 afsagde Højesteret kendelse i en kæresag, der omhandlede opgørelse af sagsværdien og sagsomkostningerne i en sag om eksklusion fra en andelsboligforening. Afgørelsen giver et principielt indblik…
Ny afgørelse fra Højesteret om varemærker –
Thansen’s brug af OUTTREK krænkede
ikke Trek’s varemærkerettigheder
Højesteret har den 4. oktober 2023 afsagt endelig dom i den langvarige tvist mellem det amerikanske cykelfirma Trek Bicycle Corporation og danske T. Hansen Gruppen A/S om varemærkerne ”TREK” og…
Ny praksis i Erhvervsstyrelsen: Straksafgørelse af anmeldelser af fusioner og spaltninger
Fremover vil der ikke være manuel sagsbehandling, når en fusion eller spaltning anmeldes til registrering ved Erhvervsstyrelsen. Sagsbe-handlingstiden for fusioner og spaltninger har indtil indførelsen af straksafgørelser været 6-8 uger,…
Nyborg & Rørdam bidrager til Advokatrådets GDPR-styregruppe
Advokatrådet har nedsat en GDPR-styregruppe, der skal se nærmere på gode råd og vejledning til advokaters efterlevelse af databeskyttelsesreglerne. Advokat Johan Leonhard fra Nyborg & Rørdam er netop blevet udpeget…
EU-Domstolen gør anonymiseret datadeling lettere
Overordnet om sagens principielle spørgsmål I en nylig afgørelse fra 26. april 2023 (T-557/20) har EU-Domstolen (Retten i Første Instans) behandlet en sag om deling af data mellem to organisationer…
Selskabslovens nye regler om selskabers grænseoverskridende
omdannelser, fusioner og spaltninger (”grænseoverskridende transaktioner”)
Den 2. marts 2023 vedtog Folketinget et lovforslag til ændring af selskabsloven om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger. Der er tale om implementering af det såkaldte ”ændringsdirektiv”1 i dansk…
Nye regler i selskabsloven om
selskabers grænseoverskridende transaktioner
Nye regler om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (”grænseoverskridende transaktioner”) Der er den 25. januar 2023 fremsat et lovforslag til ændring af selskabsloven om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og…
DAC7: Udvidet indberetningspligt
for operatører af digitale platforme
Fra den 1. januar 2023 skal operatører af digitale platforme indberette oplysninger om sælgere og udlejere og de indtægter, som genereres på digitale platforme, når der er tale om formidling…
Ny frist for indberetning af årsrapporter
til Erhvervsstyrelsen
Fremover vil fristen for indberetning af årsrapporten være 6 måneder fra regnskabsårets slutning. En ændring i årsregnskabsloven betyder, at fristen for indberetning af årsrapport udskydes for virksomheder i regnskabsklasse B…
Aktielønsordninger under “lup”
Flere og flere virksomheder etablerer incitamentsordninger i form af aktielønsordninger af forskellig art, fordi det er med til at knytte medarbejderne tættere til virksomheden og kan være nødvendigt/befordrende for vækstmulighederne.…
Forældrekøb stadig muligt i
virksomhedsskatteordningen
En politisk aftale bebudede allerede i december 2019, at forældrekøb i virksomhedsskatteordningen (VSO) mv. skulle “afskaffes”. Det sker ikke. Her i slutningen af november 2020 er et lovforslag fremsat. Forældrekøb…